Kategorie

Ładowarki i zasilacze przeznaczone do elektronarzędzi
Zestawy akumulatorów i ładowarek
Wyrzynarki
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Szlifierki kątowe
Pilarki tarczowe
Elektronarzędzia wielofunkcyjne
Dmuchawy/Odkurzacze do liści
Akumulatory
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
152 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
123 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
274 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
94 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
306 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
392 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
93 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
358 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
186 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
60 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
267 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
294 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
245 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
149 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
143 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
299 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
156 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN AKCJI „-10% na kolejne zakupy narzędzi Itamati PowerSystem 18Volt”

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „-10% na kolejne zakupy narzędzi Itamati PowerSystem 18Volt” jest Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000300709, NIP: PL9532472649, Regon: 093188712, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych – dalej jako „Organizator”.

§2 PRAWNE UREGULOWANIA PROMOCJI

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

§3 CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT I MIEJSCE PROMOCJI

3.1. Miejscem promocji jest sklep internetowy prowadzony przez Organizatora zwany dalej jako Sklep Internetowy.

3.2. Uczestnikiem promocji jest osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu produktu marki Itamati z linii PowerSystem 18Volt oraz akceptująca niniejszy regulamin (zwany dalej jako Uczestnik Promocji).

3.3. Kod rabatowy – indywidualny kod, zostanie wydany Uczestnikowi Promocji po dokonaniu zakupu dowolnej ilości towarów Itamati z linii PowerSystem 18Volt w dniach od 02.08. 2019 r. do dnia 15.09.2019 r. włącznie, uprawniający Uczestnika Promocji do uzyskania rabatu w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) od ceny obowiązującej na dany towar w Sklepie Internetowym, przy dokonywaniu kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym.

3.4. Zamówienie – zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Organizatora w jego Sklepie Internetowym. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

§4 ZASADY PROMOCJI

4.1. Uczestnik promocji, który w dniach od 02.08. 2019 r. do 15.09.2019 r. dokona jednego zakupu dowolnej ilości towarów marki Itamati z linii PowerSystem 18Volt w Sklepie internetowym otrzyma od Organizatora po finalizacji transakcji (w momencie wygenerowania listu przewozowego) jeden Kod Rabatowy uprawniający do kolejnego zakupu narzędzi Itamati PowerSystem 18Volt z rabatem 10%. Organizator dokona sprzedaży w Sklepie Internetowym wybranych przez Uczestnika promocji towarów z zastosowaniem rabatu w wysokości 10% od ceny znajdującej się na stronie Organizatora. Rabat nie obejmuje kosztów transportu. Unikalny kod rabatowy zostanie wysłany na adres mailowy podany podczas składania zamówienia po wyrażeniu zgody na otrzymanie informacji marketingowych – prosimy o uważne podawanie adresu mailowego podczas składania zamówienia.

4.2. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika promocji wyłącznie przy złożeniu przez niego kolejnego, jednorazowego Zamówienia w Sklepie Internetowym w okresie od dnia jego otrzymania przez 90 kolejnych dni kalendarzowych. Okres ważności Kodu Rabatowego jest określony w mailu wysyłanym wraz z kodem. Przy jednym zamówieniu może być wykorzystany tylko jeden Kod Rabatowy.

4.3. Realizacja Kodu Rabatowego następuje w momencie wpisania go w koszyku przy tworzeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapłaty poprzez formy płatności wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego, kwotę stanowiącą cenę zakupionego towaru uwzględniającą udzielony przez Organizatora rabat oraz ewentualne koszty transportu.

4.4. Każdy Kod Rabatowy może zostać wykorzystany tylko w całości i tylko jeden raz. Po upływie okresu ważności Kodu Rabatowego Organizator ma prawo odmówić jego realizacji.

4.5. W przypadku skorzystania z Kodu Rabatowego, a następnie rezygnacji w jakikolwiek sposób ze złożonego Zamówienia, Uczestnikowi promocji nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wykorzystanego Kodu Rabatowego, a także prawo do kolejnego wykorzystania tego samego Kodu Rabatowego.

4.6. Promocja „-10% na kolejne zakupy narzędzi akumulatorowych Itamati PowerSystem 18Volt” nie łączy się z innymi promocjami i kartami rabatowymi.

4.7. Procedury reklamacyjne dotyczące towaru zakupionego w niniejszej promocji oraz kwestie dotyczące odstąpienia od umowy zostały uregulowane w regulaminie Sklepu Internetowego oraz w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Z zastrzeżeniem tych uregulowań, jeżeli Uczestnik promocji dokonał zakupu towaru, korzystając z niniejszej promocji po jej zakończeniu, ma prawo wymiany na towar z rabatem wyłącznie w obrębie tego samego modelu i koloru towaru. Przy wymianie na inny towar obowiązywać będzie cena regularna tj. bez rabatu 10%.

§ 5 REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji mogą być składane przez Uczestników promocji w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w czasie trwania promocji oraz w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zakończenia.

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika promocji, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu Reklamacji Organizatora:

a. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 DANE OSOBOWE

6.1. Organizator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uczestników promocji oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.2. Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na regulaminie przetwarzania danych dostępnym na stronie sklepu (szczegóły). 

§7 POZOSTAŁE 

7.1. Udział Uczestnika Promocji w promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

7.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

7.3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.